ജനകീയാസൂത്രണം

പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കു മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാനുള്ള തനതു ഫണ്ട് സാക്ഷ്യപത്രം

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: