കെട്ടിട നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള് 1999  KMBR

.

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള് 2011 KPBR 2011 G.O.(MS) No.41/11/LSGD dt. 14.02.211

പരിഷ്ക്കരണം – കാറ്റഗറി 1, 2 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകള് G.O.(MS) 64/2011/LSGD dt. 26.02.2011

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: