വസ്തുനികുതി (കെട്ടിടനികുതി)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകള്

പുതിയ കെട്ടിട നംപര് കൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് – പൂര്ത്തിയായ കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നംപര് നല്കല്,  മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കകം നല്കിയിരിക്കണം, കാലതാമസം ഒഴിവാക്കണം,  പുറംപോക്കിലുള്ളവയ്ക്ക് 19992009

വാര്ഡ് റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് – 2009ലെ റിവിഷന് റദ്ദാക്കി, അധികം നികുതി പിരിച്ചത് തിരിച്ചു നല്കല്, 2011ലെ റിവിഷന് ഉത്തരവ്, സ്ലാബ് തീരുമാനിക്കല്, സമയ പരിധി, സമയം ദീര്ഘിപ്പിച്ചു, വീണ്ടും ദീര്ഘിപ്പിച്ചു, മേഖലകള് നിശ്ചയിക്കല്

നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് – നികുതി വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതിനു ബോണസ്, നികുതി രണ്ടു തുല്യ ഗഡുക്കളായി പിരിക്കാം

ഇളവുകള് നല്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് – റിവിഷന്  ഇളവുകള്, വിമുക്തഭടന്മാര്ക്കുള്ള ഇളവുകള് 2008, 2009, മാതാപിതാക്കള്ക്കും 2010, ഭാര്യയ്ക്കോ വിധവയ്ക്കോ മാത്രം 2010,

അണ്എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കെട്ടിട നികുതി ഇളവ് റദ്ദാക്കി

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

One Response to വസ്തുനികുതി (കെട്ടിടനികുതി)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകള്

  1. Ramdas says:

    വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളും, ക്രോഡികരിച്ച് പ്രിന്റ് എടുത്തു ഇത് ബൈന്ഡ് ചെയ്തുവച്ചു, ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദ്യമത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി…..

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: