ജനകീയാസൂത്രണം

Main Order 177/2006 Fin

SC Land Purchase – Cannot be exchanged – 78573/db1/lsgd

Tender Forms VAT Reduced to 4% – G.O.(P) 31/10/Fin

DPC No. & Date changed to Approval Officer G.O.(P) No.649-2012-Fin dt 23-11-2012

Allotment and Bill Maker SoftWare, for AE, for B Fund,

ആമുഖം Manoj Mukundan
Communicative investigation on Local Self Governance

7 Responses to ജനകീയാസൂത്രണം

 1. Manoj Mukundan says:

  ബില്ലുകളുണ്ടാക്കുന്നതിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ മെയിന്ഷീറ്റില് ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുക. മറ്റു ഷീറ്റുകളില് തനിയെ മാറ്റം വന്നുകൊള്ളും. നടപടി പൂര്ത്തിയാകുന്പോള് ബില്ലുകളുടെ നന്പരും പേരും നല്കി ഒരു കോപ്പി കന്പ്യൂട്ടറില് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

 2. bioj says:

  Hello Sir

  please send me a copy of bill maker software

  binoj

 3. Poomangagalamgpt panchayat says:

  Please see the GO 649/2012 and make changes in Bill Generator software

 4. AIBY says:

  Thanks manoj …..For ur updation in bill generation software as per order of finance….Aiby from Poomangalam Grama Panchayath!

 5. Sunil says:

  Pls send me ur updated bill generation software

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: